Belangrijke informatie

Lees deze Belangrijke informatie.

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Het is mogelijk dat de vermelde beleggingsdoelstellingen niet worden behaald. De waarde van uw beleggingen en de inkomsten ervan zijn niet gegarandeerd en kunnen zowel stijgen als dalen. U ontvangt wellicht niet het volledige belegde kapitaal terug. Alle gegeven fondskenmerken zijn interne richtlijnen (i.p.v. limieten en controlemaatstaven). Deze kenmerken maken geen deel uit van de doelstellingen of het beheer van een fonds en kunnen in de toekomst zonder kennisgeving worden gewijzigd.

Wij wijzen u erop dat wij geen beleggingsadvies geven. Indien u twijfels hebt, raden wij u aan een financieel adviseur te raadplegen.

Privacy- & Cookiebeleid

Informatie over het bedrijf

De Threadneedle-groep (“Threadneedle”) bestaat uit alle bedrijven die onder de holding Threadneedle Asset Management Holdings Sàrl vallen. Met Columbia Threadneedle Investments wordt bedoeld alle onderdelen van de groep Columbia en Threadneedle.

De volgende bedrijven van Threadneedle dragen bij aan en zijn verantwoordelijk voor de inhoud van deze website:

Threadneedle Asset Management Limited
Ingeschreven in Engeland en Wales onder nummer 573204.
Cannon Place, 78 Cannon Street, Londen, EC4N 6AG, Verenigd Koninkrijk.
In het Verenigd Koninkrijk toegelaten en gereguleerd door de Financial Conduct Authority onder nummer 122194

Threadneedle International Investments GmbH, geregistreerd onder nummer CH-020.4.040.172-3 Claridenstr. 41/43, 8002 Zürich, Zwitserland

De merknaam “Columbia Threadneedle Investments” is eigendom van de uiteindelijke moedermaatschappij van Threadneedle, Ameriprise Financial, Inc., en valt onder de internationale regels voor het registreren van dienstverleningsmerken. Zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Ameriprise Financial, Inc. wordt er geen toestemming of licentie verleend voor het gebruik van dit merk of van andere geregistreerde merken die uit een dergelijk gebruik voortkomen. Alle aan deze website verbonden intellectuele en andere eigendomsrechten blijven het eigendom van de Threadneedle-groep en de gebruikers van deze website kunnen zich geen enkel recht met betrekking tot deze eigendommen toe-eigenen. 

Over deze site

Deze website wordt beheerd door Threadneedle. Zorg ervoor dat u alvorens deze website te gebruiken alle paragrafen met belangrijke informatie heeft gelezen en geaccepteerd. Als u deze website gebruikt, wordt u geacht de hieronder beschreven voorwaarden voor het gebruik ervan te hebben gelezen en geaccepteerd.

Niets op deze website, of op de website van geassocieerde ondernemingen, mag worden opgevat als een commercieel aanbod of een uitnodiging om een product te kopen indien dit illegaal zou zijn.

Wij hechten veel belang aan uw privacy. Wij adviseren u onze Privacyverklaring en ons cookiebeleid te lezen om meer inzicht te krijgen in de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens behandelen.

Wij behouden ons het recht voor om deze Belangrijke Informatie op elk moment te wijzigen door een wijziging op deze website te plaatsen. Als deze informatie wordt gewijzigd, zult u de voorwaarden voor het gebruik ervan opnieuw moeten lezen en accepteren.

Deze informatie brengt geen contractuele of andersoortige rechten voort en heeft ook niet de intentie dit te doen, en legt geen verplichtingen aan ons op ten aanzien van of namens derden.

Deze website is niet bedoeld voor gebruik door personen uit de Verenigde Staten.

Bepaalde informatie op columbiathreadneedle.com is onderhevig aan juridische beperkingen en mag alleen worden gebruikt door professionele of institutionele beleggers, journalisten, financieel adviseurs en dergelijke personen, en mag niet vanuit andere rechtsgebieden of door particuliere beleggers worden geraadpleegd. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of verlies opgelopen door beleggers die voor hun rechtsgebied of hun beleggerstype ongeschikte informatie op columbiathreadneedle.com hebben geraadpleegd.

De informatie van deze website mag niet worden gepubliceerd in rechtsgebieden waar dit bij wet verboden is en het gebruik ervan mag niet in strijd zijn met de lokale wet of regelgeving. Meer in het bijzonder mogen de op deze website vermelde producten en diensten niet worden aanbevolen in rechtsgebieden waarin dit niet is toegestaan. De hierin vermelde informatie mag evenmin worden verstrekt aan beleggers die niet in de op deze website vermelde producten mogen beleggen, noch aan beleggers die deze producten niet mogen distribueren, op de markt brengen of anderszins aanbieden (of materiaal of aanbiedingen ontvangen die hetzelfde beogen). Beleggers wordt verzocht alvorens te beleggen zich te informeren over de wettelijke vereisten en voorwaarden verbonden aan het verkrijgen, distribueren of verkopen van dergelijke producten.

Niemand mag zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke instemming een link maken van zijn eigen website naar www.columbiathreadneedle.com.

Alle content van deze website met inbegrip van, maar niet uitsluitend, tekst, grafieken, links en geluid vallen onder het copyright van Threadneedle en mogen niet worden gekopieerd, gedownload, gedistribueerd of anderszins worden gepubliceerd zonder onze voorafgaande schriftelijke instemming.

Alle informatie op deze site met betrekking tot belasting en fiscale behandeling dient niet als een persoonlijk advies of aanbeveling te worden beschouwd. De omvang van een belastingvoordeel hangt af van uw specifieke situatie en de fiscale regelgeving kan in de toekomst veranderen.

Disclaimer

De op deze website vermelde informatie is naar alle redelijkheid op vakkundige en zorgvuldige wijze samengesteld en bijgewerkt. Er wordt echter geen enkele garantie, direct of indirect, afgegeven omtrent de juistheid, betrouwbaarheid, actualiteit of volledigheid van de informatie. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik, of misbruik, van de op deze website vermelde informatie. Hoewel we alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen nemen om de veiligheid van de website en uw persoonlijke gegevens te verzekeren, kunnen we vanwege de aard van het internet geen absolute garantie hiervoor afgeven. Zie ons Privacybeleid voor nadere informatie.

Communicatie per e-mail wordt niet gegarandeerd en is niet veilig. Wij garanderen niet dat wij alle door u via het internet verzonden e-mails zullen ontvangen, noch kunnen wij de privacy en/of veiligheid van e-mails of in e-mails vermelde gegevens verzekeren, met inbegrip van (maar niet uitsluitend) e-mails met vertrouwelijke informatie of aan ons gerichte instructies.

Hoewel we al het redelijke doen om de beschikbaarheid van deze website in stand te houden, kunnen wij dit niet garanderen. Deze website kan van tijd tot tijd worden gewijzigd en we kunnen geen garantie afgeven omtrent de continuïteit van de op deze website verstrekte informatie.

Wij doen geen uitspraak over de juistheid, volledigheid, actualiteit of geschiktheid van door derden verstrekte informatie of door derden aan deze site gelinkte informatie. Dergelijke informatie wordt door ons niet op doorlopende basis gecontroleerd of geactualiseerd en wij wijzen u erop dat elk gebruik ervan op eigen risico is. Bepaalde op deze website vermelde informatie kan door derden zijn samengesteld of verschaft en is mogelijk niet door ons gecontroleerd. Wij wijzen hierbij iedere vorm van aansprakelijkheid voortkomend uit voor deze website door derden samengestelde of verschafte informatie af en garanderen niet de juistheid, geschiktheid of volledigheid ervan.

Uw instemming met onze voorwaarden

Door deze website te gebruiken geeft u te kennen de Belangrijke Informatie te hebben gelezen en begrepen. Hierbij verklaart u Threadneedle te vrijwaren en in de toekomst volledig en afdoend te vrijwaren van iedere vorm van actie, aansprakelijkheid, kosten, aanspraken, verliezen, schade, stappen of uitgaven (met inbegrip van, maar niet uitsluitend, juridische kosten, overige kosten en alle, op welke wijze dan ook ontstane uitgaven, welke volledig zullen worden vergoed) opgelopen door of gericht tegen Threadneedle, die op welke wijze dan ook zijn ontstaan of die in verband staan met het feit dat u de voorwaarden heeft genegeerd of niet in acht heeft genomen.

© COPYRIGHT Threadneedle Asset Management Holdings Limited 2021. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN.